20 กุมภาพันธ์ 2561
/ การขอใช้บริการ

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องอบรม

     
  1. ผู้ขอใช้ห้องอบรมทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. รอการอนุมัติจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำหนังสือแจ้งค่าบริการกลับไป
  4. เมื่อดำเนิดการใช้ห้องอบรมเสร็จสิ้นทางศูนย์จะแจ้งใบชำระเงินให้ผู้ขอใช้ห้องอบรม
  5. ผู้ขอใช้ห้องอบรมนำใบแจ้งชำระเงินเพื่อไปชำระเงิน ณ ห้องการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
     
    * หมายเหตุ :
  - การขอใช้ห้องอบรมแต่ละครั้ง จะต้องทำหนังสือไปยังหัวหน้าศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ล่วงหน้าอย่างน้อง 3 วัน
  - หากใช้ห้องนอกเวลาราชการ จะต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอัตราเหมาจ่าย
    200 บาท ต่อคน (ปฏิบัติกงานไม่เกิน 3 ช.ม.) โดยจ่ายให้กับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน ซึ่งทาง
    มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถออกใบเสร็จส่วนนี้ได้
     

 

 
© Copyrights 2009 - 2010 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.