20 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าธรรมเนี่ยมแยกตามห้องอบรม
713
721
722
731
LAB 1
LAB 2
LAB 3
LAB 4
LAB 5
LAB 6
ห้อง Conference
/ ค่าธรรมเนียม

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องอบรมทั้งหมด

ห้องประชุม ประเภทหน่วยงาน จำนวนคน
(คน)
1 ชั่วโมง ครึ่งวัน 1 วัน
713   ภายใน 25 400 1200 2400
713   ภายนอก 25 600 1800 3600
721   ภายใน 40 850 1500 3000
721   ภายนอก 40 850 2500 4500
722   ภายใน 20 350 1000 2000
722   ภายนอก 20 450 1250 2500
731   ภายใน 25 850 1500 3000
731   ภายนอก 25 850 2500 4500
LAB 1   ภายนอก 40 850 2500 4500
LAB 1   ภายใน 40 850 1500 3000
LAB 2   ภายใน 48 850 1500 3000
LAB 2   ภายนอก 48 850 2500 4500
LAB 3   ภายนอก 42 850 2500 4500
LAB 3   ภายใน 42 850 1500 3000
LAB 4   ภายใน 0 400 1000 2000
LAB 4   ภายนอก 0 600 2000 3500
LAB 5   ภายใน 0 400 1000 2000
LAB 5   ภายนอก 0 600 2000 3500
LAB 6   ภายนอก 42 850 2500 4500
LAB 6   ภายใน 42 850 1500 3000

 

*หมายเหตุ - การคิดคำนวนค่าบริการ

ชั่วโมงที่ใช้
(ชั่วโมง)
คิดค่าบริการ
1-2 ชั่วโมง
3-5 ครึ่งวัน
มากกว่า 5 1 วัน

 

© Copyrights 2009 - 2010 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.