20 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องอบรม
713
721
722
731
LAB 1
LAB 2
LAB 3
LAB 4
LAB 5
LAB 6
ห้อง Conference

/ ห้องอบรม / รายละเอียดห้องอบรม


รายละเอียด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 722

 

  จำนวนคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง
  โสตทัศนูปกรณ์  
    - อินเตอร์เน๊ต มี
    - เครื่องขยายภาพ (Projector) มี
    - ชุดเครื่องเสียง มี
ภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 722
 
 
 
 

 

 

 
© Copyrights 2009 - 2010 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.